Công Đức Phóng Sanh

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

* Phóng sanh là gì? Phóng sanh là nhìn thấy các loài chúng sanh có mạng sống đang bị nhốt, giam cầm sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng, lo sợ, lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy chính là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.

* Ý nghĩa của việc phóng sanh: Rất nhiều nhưng xin kể ra bốn ý chính:
– Phóng sanh tức là ta đã cứu được một vị Phật ở tương lai. Vì sao? Vì Đức Phật từng dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”; “Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì do vọng tưởng, chấp chước nên không thể chứng đắc”; hay là “Các chúng sanh đều có như ta”. Nhưng vì mê si, tà kiến, cố chấp, màng vô minh che mờ căn trí, tạo ra nhiều chướng nghiệp phải luân trầm trong ba cõi sáu đường để trả nghiệp. Nhưng đến khi họ trả hết nghiệp rồi trở lại làm người, được gặp Phật, nghe pháp, tinh tấn tu hành thì họ sẽ thành Phật.
– Phóng sanh tức là cứu mạng sống của cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của ta trong quá khứ. Vì sao? Vì trong kiếp luân hồi từ vô thỉ cho đến ngày hôm nay, ta đã trải qua không biết là bao nhiêu kiếp, mỗi kiếp thì ta cũng có cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc. Ta nhờ gặp được duyên lành mà hôm nay mới được làm người, còn họ do chưa gặp được duyên lành nên mới đọa lạc. Đức Phật dạy: “Trong lục đạo luân hồi, đàn ông là cha ta, đàn bà là mẹ ta, nên phải biết phát tâm hiếu thuận hành việc phóng sanh”.
– Phóng sanh tức là giải trừ đi mối oán thù trong quá khứ. Vì sao? Vì trên đường sanh tử, ta và chúng sanh đã từng là kẻ oán người thù, từng ăn thịt, giết hại lẫn nhau… “mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau”. Vì vậy mà chúng ta hôm nay phát tâm sám hối, ăn chay, niệm Phật hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và thực hành việc phóng sanh, tức là ta đã giải trừ đi mối oán thù trong quá khứ vậy.
– Phóng sanh tức là kết mối thiện duyên với tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì khi ta thực hành phóng sanh thì loài vật cảm ơn, thầm báo đáp, Chư Thiên hoan hỷ, hợp lòng Trời, thuận tánh Phật.

* Vậy phóng sanh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Nay xin nói đại lược như sau:

*Không có nạn đao binh, tránh được tai họa, chiến tranh tàn sát.

* Sống lâu mạnh khỏe, ít bệnh tật.

* Tránh được thiên tại, dịch họa, không gặp các tai nạn.

* Con cháu đông đúc, đời đời hưng thạnh, nối dõi không ngừng.

* Chỗ mong cầu đều được toạt nguyện.

Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

* Hợp lòng Trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, Chư Phật hoan hỷ.

* Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu mất, không lo buồn sầu não.

*Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

* Sau khi mạng chung được tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có kiêm tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hưởng thọ lạc không cùng tận.

* Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng: “Chúng sanh thương yêu nhất là sanh mạng, Chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh, cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của Chư Phật”.

* Kinh Chánh Pháp Niệm dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu sống một sanh mạng”.

* Luận Trí Độ dạy rằng: “ Chư dư tội trung, sát sanh tối trọng; chư công đức trung, phóng sanh đệ nhất”. (Nghĩa là: trong tất cả tội nghiệp thì tội sát sanh là nặng nhất, trong tất cả công đức thì cứu mạng sống chúng sanh là bậc nhất).

* Lời của Ấn Quang Đại Sư: “Việc giới sát phóng sanh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của giới sát phóng sanh thì sâu mà khó hiểu”; “Người giới sát phóng sanh đời sau được sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng phước vô cùng. Nếu lại có kiêm tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức ấy thật vô bờ bến. Phàm những ai muốn cho việc nhà được bình an, thân tâm an ổn, tráng kiện, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, chỉ cần khởi sự từ việc giới sát phóng sanh, ăn chay, niệm Phật mà cầu thì đều được cả”.

* Lời chỉ dạy của Ngẫu Ích Đại Sư: “Giết hại sanh mạng tức là giết mất các đức Phật tương lai trong tự tâm mình, phóng sanh tức là cứu sống các đức Phật tương lai trong Tự Tâm mình. Nếu cứu sống các đức Phật tương lai trong Tự Tâm tức là phép Tam Muội Niệm Phật, tu phép Tam Muội Niệm Phật này là thường xuyên chuyển kinh Pháp Hoa đến trăm ngàn vạn ức bộ”.

Kính thưa quý vị đồng tu! Đây là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tích lũy công đức, làm tư lương cho chúng ta vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, trong một đời này liễu thoát sanh tử. Vì vậy chúng ta cần phải tinh tấn dũng mãnh “Thật vì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, dùng tín-nguyện sâu, trì danh niệm Phật”. Chúng ta phải cố gắng ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, ấn tống kinh giảng,…làm tất cả những điều lành, tránh tất cả những điều ác, để lòng từ bi của chúng ta luôn được nẩy nở.

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Print Friendly, PDF & Email
No tags for this post.
About admin 1094 Articles
PhongTuc.vn được lập ra với mục đích bảo tồn và lưu giữ truyền thống văn hóa của con người Việt Nam   - Phong tục tập quán Việt Nam ( Cưới hỏi, ma chay, tết …)   - Văn Hóa & Xã Hội ( cải lương, chèo, tuồng …)   - Ẩm Thực   - Phong Thủy   Mọi đóng góp, tài trợ xin vui lòng liên hệ qua email [email protected]   Tham gia Hội những người yêu thích Phong Tục Tập Quán tại link https://www.facebook.com/groups/459436977482660/ Chân thành cám ơn các bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*